วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

"แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

 
 

วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

“บริหารจัดการยุทธศาสตรดานแรงงาน อํานวยการ  

 

ใหวงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีผลสัมฤทธิ์”

 

 
 
พันธกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

            1. กําหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเศรษฐกิจดานแรงงาน 

 

         2. ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

 

         3. บริหารจัดการศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ 

 

         4. สรางความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงาน 

 

         5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ 

 

         6. พัฒนาระบบคาจางของประเทศ

 

    
 
เป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน