ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย มีโทษหนัก

 ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับตั้งแต่ 4 แสน-8 แสน ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งจำคุกไม่เกิน     2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร  034 511253