อาสาสมัครแรงงาน

 

 

 

 

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  13    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอ เมือง  (นายวิชัย   สว่างโรจน์) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอ ไทรโยค (นายสมาน  เพ็ชระ)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย (นางวิชิต   เหล่าปัญญา) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอ ท่าม่วง  (นางมณฑา  คงจร) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอพนมทวน  (นางนภัสวรรณ    ตันแข็ง) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอ บ่อพลอย  (นางสุพัตรา   รัตนชาตรี )   

จำนวน    1   คน

 
          7. อำเภอ ทองผาภูมิ  (นายสุรเดช    แก่นรักษ์ )   

จำนวน    1   คน

 
          8. อำเภอ เลาขวัญ   (นายทวีสิน  พยาบาล)   

จำนวน    1   คน

 
          9. อำเภอ ศรีสวัสดิ์  (นายฉัตร   เงินยวง)   

จำนวน    1   คน

 
          10. อำเภอ หนองปรือ  (นางกำมะหยี่   สุวรรณพุฒ)   

จำนวน    1   คน

 
          11. อำเภอ ท่ามะกา  (น.ส.เพียงจันทร์   จารุวรวิรัตน์)   

จำนวน    1   คน

 
          12. อำเภอ สังขละบุรี (นางยุทธศักดิ์   เชียงทอง)   

จำนวน    1   คน

 
          13. อำเภอ ห้วยกระเจา (นางอุดมลักษณ์   ทรัพย์ศิริกาญจนา)   

จำนวน    1   คน

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
sph1.pdf7.35 MB
sph2.pdf343.09 KB
sph3.pdf7.35 MB
stp1.pdf446.14 KB
aebbfrm_spcch.maatraa_40.pdf154.66 KB